Noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

SQUALIO GROUP SIA, reģ.Nr. 40103197092, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 21-19, Rīga, LV-1010, Latvija

Vispārīga informācija

Ar šo mēs informējam Jūs, ka reģistrējoties wisery.eu (turpmāk tekstā – Interneta vietne) vai instalējot, kopējot, lejupielādējot vai kā citādi izmantojot pakalpojumus Interneta vietnē (turpmāk tekstā – Programmatūra), kuru nodrošina SQUALIO, Jūs piekrītat šādiem saistošajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas publicēti un pieejami Interneta vietnē, tādējādi kļūstot par Interneta vietnes un Programmatūras lietotāju. Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad Jūs kā lietotājs (turpmāk tekstā – Lietotājs) piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, atzīmējot lauciņu “Es piekrītu Wisery noteikumiem un nosacījumiem” un tas paliks spēkā tik ilgi, kamēr Lietotājs izmantos Interneta vietni un Programmatūru.

Šo Līgumu SQUALIO ir tiesīgs mainīt pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un Lietotāji visos gadījumos būs atbildīgi par to, ka tiek ievēroti lietošanas noteikumi un nosacījumi. Ja Jūs turpināsiet lietot Interneta vietni un Programmatūru, tiks uzskatīts, ka esat piekritis Līguma grozījumiem un izmaiņām.

Līguma vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir piemērojami tiktāl, cik speciālie noteikumi, par kuriem Lietotājs un SQUALIO ir vienojušies atsevišķi (ja šāda papildus vienošanās ir), nenosaka citādāk.

Programmatūra

Interneta vietne nodrošina Programmatūru, kas palīdz pārvaldīt, organizēt un dokumentēt personas datu apstrādes procedūras un plūsmu saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā - Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)), kā arī vispārīgo datu apstrādes, risku noteikšanas un to pārvaldības praksi.

Programmatūra ir licencēta saskaņā ar Programmatūras lietošanas tiesībām, kas noteiktas šajos noteikumos un nosacījumos.

Lietotājam ir pienākums ievērot visus Programmatūras tehniskos ierobežojumus, kas nosaka tās lietošanu noteiktos veidos un šajā saistībā, cita starpā, ir aizliegts: apiet Programmatūras aizsardzības tehniskos līdzekļus, palielināt lietotāju skaitu, kas izmanto termināla pakalpojumus, jebkādā veidā modificēt, kopēt vai pavairot Programmatūru.

Lai sāktu izmantot Programmatūru atbilstoši SQUALIO piedāvājumam (turpmāk tekstā – Abonēšanas plāns), Lietotājam ir pienākums reģistrēties Interneta vietnē.

Abonēšanas licence

Lai Lietotājs varētu lietot Programmatūru, tās instalēšana nav nepieciešama. Programmatūras piekļuves un lietošanas tiesības (turpmāk tekstā – Abonēšanas licence) jāiegādājas katram Lietotāja kontam.

Lietotājam ir atļauts lietot, piekļūt, darboties un veikt citas darbības ar Programmatūru vai tās vecāku versiju pēc saviem ieskatiem datoros, darbstacijās, klēpjdatoros, ar nosacījumu, ka šāda lietošana atbilst Programmatūras Abonēšanas licenču skaitam, kuras Lietotājs ir likumīgi iegādājies. Programmatūra ir izmantojama tikai caur piekļuves kontiem, kuri piešķirti Lietotājam. Lietotājs nav tiesīgs atļaut Programmatūras izmantošanu saviem klientiem, pakalpojumu sniedzējiem vai jebkurai citai trešajai pusei veidā, kas neatbilst vienošanās par Programmatūras uzturēšanas (hostinga) pakalpojumiem, izņemot gadījumus, ja SQUALIO īpaši piešķīris tādu atļauju nodrošināt šādu pakalpojumu vai piekļuvi.

Kad darbības ar Programmatūru ir veiktas reģistrētā Lietotāja profilā, izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka šādas darbības ar Programmatūru ir veicis pats reģistrētais Lietotājs vai tā pienācīgi pilnvaroti pārstāvji.

Programmatūras pieejamais abonēšanas periods ir: abonēšana uz gadu.

Lietotājam būs tiesības izmantot Abonēšanas Plānu, uz kuru tas ir pieteicies, vai tā uzlabojumus, izlaiduma versijas vai papildinājumus, kas iznākuši Līguma spēkā esamības laikā. Gadījumā, ja Lietotājs nav nokārtojis savas maksājumu saistības attiecībā uz Abonēšanas plānu, kuru tas pasūtījis, neskatoties uz to, vai tas ir Abonēšanas licences pirmais maksājums vai maksājums par pagarinājumu, Lietotājs nebūs tiesīgs lietot Programmatūru saskaņā ar pasūtītā Abonēšanas plāna pilnu funkcionalitāti, vai piekļūt Programmatūras jaunākajām izlaiduma versijām vai papildinājumiem.

Maksa un maksājumu veikšanas kārtība

Lai saņemtu Abonēšanas licences cenu piedāvājumu (turpmāk tekstā saukta – Abonēšanas maksa), Lietotājam ir jāsazinās ar SQUALIO komandu. Tad, kad Lietotājs pierakstās Abonēšanas plānam, Lietotājam ir pienākums veikt avansa maksājumu 100% apmērā no Abonēšanas maksas. Netiek pieņemts atliktais maksājums, izņemot gadījumos, ja par to ir vienošanās ar SQUALIO.

Rēķini attiecībā uz maksājumiem, kurus veicis Lietotājs, tiks nosūtīti Lietotājam ar elektroniskā pasta starpniecību vai būs pieejami tiešsaistē Lietotāja profilā.

Tiesību saglabāšana

Programmatūra tiek licencēta kā viens produkts. Ar šo noslēgtais Līgums paredz noteikumus un nosacījumus tikai Programmatūras Abonēšanas licences iegādei. Visas īpašumtiesības uz Programmatūru vienmēr paliek SQUALIO, nekādas īpašumtiesības, nedz kopumā, nedz arī daļēji netiek nodotas Lietotājam šī Līguma spēkā esamības laikā vai jebkurā laikā pēc Līguma izbeigšanas.

Intelektuālais īpašums

Lietotājs un SQUALIO savstarpēji atzīst, ka Interneta vietne un Programmatūra satur autortiesību darbus (tostarp, programmatūras kodu, dizaina elementus, utt.), industriālā īpašuma objektus (preces un pakalpojumu zīmes, izgudrojumus, utt.), procesus, metodes, komercnoslēpumus, zinātību (know-how), utt. (turpmāk tekstā saukti – Intelektuālais īpašums). Visas tiesības un/vai Intelektuālā īpašuma tiesības uz Programmatūru (tostarp attēli, fotogrāfijas, animācijas, video, audio, mūzika, teksts un citi pielikumi, kuri ietverti Programmatūrā), programmas produkta dokumentācija un kopijas pieder SQUALIO.

Lietotājs atzīst, ka jebkādas un visas tiesības, tostarp Intelektuālā īpašuma tiesības, kas varētu kļūt pieejamas Lietotājam Interneta vietnes vai Programmatūras lietošanas laikā, kā arī jebkāds Intelektuālais īpašums tiek aizsargāts ar Latvijas Autortiesību likumu, Dizainparaugu likumu, Likumu Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē intelektuālā īpašuma aizsardzību, un nolīgumiem.

Lietotājs apliecina, ka izmantojot Interneta vietni un Programmatūru, viņš ievēros piemērojamos likumus un respektēs SQUALIO Intelektuālā īpašuma tiesības. Līgums nepiešķir Lietotājam tiesības izmantot jebkādu no šādiem īpašumiem citādāk, nekā tas ir noteikts šeit ietvertajos noteikumos un nosacījumos.

Lietotāja pienākumi, garantijas un atbildība

Lietotājs apzināti un brīvi uzņemas visu risku, izmantojot Interneta vietni un Programmatūru, un piekrīt, ka SQUALIO nav atbildīgs par jebkādu Lietotāja vai jebkuru tā pārstāvju saturu vai datiem, kas tiek uzglabāti, izmantojot un/vai ietverti Programmatūrā. Lietotājs ar šo piekrīt atlīdzināt, atbrīvot no atbildības, sargāt pret jebkāda kaitējuma nodarīšanu un aizsargāt SQUALIO un tā pārstāvjus, darbiniekus, saistītos uzņēmumus un likumiskos tiesību pārņēmējus no jebkādām un visām prasībām, tiesvedībām, zaudējumiem un/vai zudušu peļņu, privātuma zudumu, vai citiem bojājumiem vai kaitējumu, kas radīts Lietotājam vai jebkurai trešajai pusei, kas varētu izrietēt no šādas Interneta vietnes un/vai Programmatūras lietošanas.

Ja Programmatūru ir lietojusi trešā puse Lietotāja vietā, Lietotājs būs atbildīgs par darbībām, kuras veikusi šāda trešā puse. Lietotājam jāveic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu to, ka Lietotāja darbinieki, aģenti vai citas personas lieto Programmatūru tikai saskaņā ar Līgumu.

Piekrītot šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem, Lietotājs apliecina un garantē SQUALIO, ka:

  visa Lietotāja informācija, kura iesniegta SQUALIO, ir spēkā esoša, pilnīga un pareiza, un ka Lietotāja informācija tiks atjaunināta, lai saglabātu tās pilnīgumu un precizitāti. Lietotājs apliecina, ka netiks sniegts nekāds viltus saturs. Gadījumā, ja SQUALIO kļūst acīmredzams, ka sniegtā informācija nav patiesa vai precīza, SQUALIO ir tiesības atteikt piekļuvi Interneta vietnei un Programmatūrai vai jebkurā brīdī izbeigt vai apturēt piekļuvi Programmatūrai;

 • tas neizmantos Programmatūru jebkādu fizisku personu personisko datu (kā tas noteikts saskaņā ar jebkādiem piemērojamiem datu aizsardzības likumiem) uzglabāšanai. Vienīgie personas dati, kuri var tikt ievietoti un glabāti Programmatūrā, ir Lietotāja reģistrācijas dati un citi dati, kuri iesniegti SQUALIO, lai aktivizētu Lietotāja kontu;

 • tas glabās un pārvaldīs jebkādu saturu, materiālus vai informāciju, neietverot personīgi identificējamu informāciju;

 • tas apzinās un apņemas darboties saskaņā ar aizliegumu kopīgot piekļuves informāciju (lietotājvārdu un paroli) jebkādām citām personām;

 • tas neiznomās, neaizdos vai jebkādā citā veidā nenodos Programmatūru vai tās lietojumu trešajām pusēm jebkādā veidā, kas neatbilst šeit ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem;

 • tas nekavējoties paziņos SQUALIO par jebkādu neatļautu Lietotāja konta lietošanu, lietotāja piekļuves/ vai paroles zudumu, vai jebkādiem citiem apstākļiem, kas varētu izraisīt neatļautu Lietotāja konta lietošanu;

 • ja tas izmanto Programmatūru uzņēmuma, kuru tas pārstāv, vārdā, tam ir atļauts darboties un slēgt vienošanās šī uzņēmuma vārdā;

 • tas neveiks nekādas darbības pret SQUALIO vai tā akcionāriem, valdi, darbiniekiem vai citām ieinteresētajām personām, kas tieši vai netieši izriet no Programmatūras lietošanas un nav saistīta ar SQUALIO vainojamu rīcību.

Šo Līgumu vai Lietotāja pienākumus, kas izriet no šeit minētā, Lietotājs nevar cedēt nevienai citai personai.

Atrunas/Atbildības ierobežojums

Interneta vietne un nodrošinātā Programmatūra ir platforma (datu izsekošanas un vadības sistēma), ar kuras palīdzību tiek pārvaldīta informācija par personas datiem, kurus Lietotājam ir pienākums glabāt saskaņā ar VDAR vai jebkādu citu datu aizsardzības regulējumu, un tā netiks uzskatīta par pašu personas datu datubāzi.

Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par paroļu konfidencialitātes uzturēšanu. SQUALIO nebūs atbildīgs par jebkādiem zudumiem, kurus Lietotājs cieš saistībā ar citu personu piekļuvi Lietotāja kontam – ar vai bez Lietotāja ziņas.

Lietotājs var tikt uzskatīts par atbildīgu par jebkādiem zudumiem, kurus cieš SQUALIO un/vai tā pārstāvji, saistītie uzņēmumi un darbinieki, ņemot vērā trešās puses veikto Lietotāja konta izmantošanu.

SQUALIO nebūs atbildīgs par jebkādiem zudumiem vai bojājumiem vai datu noplūdi, kas jebkuram Lietotājam var rasties nepareizas Programmatūras vai jebkuru citu Interneta pakalpojumu lietošanas rezultātā.

Ņemot vērā nodrošinātās Interneta vietnes un Programmatūras iezīmes, SQUALIO neapliecina un/ vai negarantē, ka tās lietošana Lietotājam būs nepārtraukta un bez kļūdām, ka defekti tiks laboti, vai ka Interneta vietne un/vai Programmatūra nesatur vīrusus vai citus kaitīgus elementus.

SQUALIO neapliecina Interneta vietnes, Programmatūras un citu pakalpojumu, kas nodrošināti Interneta vietnē jebkādiem citiem nolūkiem, piemērotību, uzticamību, pieejamību, laicīgumu, drošumu un precizitāti citādāk nekā tas ir noteikts šajos noteikumos un nosacījumos. SQUALIO nesniedz nekādus apliecinājumus un/vai garantijas attiecībā uz Programmatūras atbilstību noteiktam mērķim.

SQUALIO un/vai tā pārstāvji, nekādā gadījumā, nebūs atbildīgi par jebkādiem tiešiem, netiešiem, gadījuma, speciāliem vai izrietošiem zaudējumiem, soda naudām vai jebkādiem citiem zaudējumiem, tostarp, bez ierobežojuma, zaudējumiem, kas izriet no peļņas, datu vai reputācijas zuduma, kas izriet no, vai ir jebkādā veidā saistīti ar Programmatūras izmantošanu vai veiktspēju vai jebkādiem citiem Interneta vietnes pakalpojumiem, ar nokavēšanos vai nespēju lietot pakalpojumus, pakalpojumu sniegšanu vai nespēju sniegt pakalpojumus, balstoties uz līgumu, pārkāpumu, nevērību, striktu atbildību vai kā citādi, pat, ja SQUALIO ir bijis informēts par šādu zaudējumu iespējamību jebkādā citā veidā, nekā tas ir noteikts likumā.

SQUALIO kopējā atbildība par jebkuriem prasījumiem, kuri varētu būt saistīti ar Programmatūru, Interneta vietni, atbalstu vai citiem produktiem vai pakalpojumiem, kurus SQUALIO sniedz vai sniegtu saskaņā ar šo Līgumu, jebkurā gadījumā būs ierobežota tās summas apmērā, kuru attiecīgais Lietotājs maksājis SQUALIO saskaņā ar šo Līgumu par piemērojamiem produktiem, atbalstu vai pakalpojumiem pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pirms Lietotāja prasības rašanās.

Piemērojamie likumi un strīdu risināšana

Šī Līguma noteikumiem tiek piemēroti Latvijas Republikas likumi. Šī Līguma noteikumi ir savstarpēji nodalāmi un, ja kāds no šī Līguma noteikumiem kļūst spēkā neesošs vai neizpildāms, šis noteikums var tikt izslēgts un tiek piemēroti atlikušie noteikumi.

Jebkuri strīdi, diskusijas vai prasījumi, kas izriet no šī Līguma, attiecībā uz tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks vispirms risināti savstarpēju pārrunu ceļā starp Lietotāju un SQUALIO. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek panākta vienošanās, strīdi var tikt nodoti izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas piemērojamiem likumiem un noteikumiem.

Abonēšanas licences un Interneta vietnē pieejamo pakalpojumu izbeigšana

Gadījumā, ja Līguma noteikumi un nosacījumi tiek pārkāpti, Lietotāja Abonēšanas licence automātiski izbeidzas bez noteikta SQUALIO paziņojuma. Šajā gadījumā Lietotājs nebūs tiesīgs lietot Programmatūru nākotnē.

Ja pēc tam, kad Līgums ir stājies spēkā, Lietotājs kavē Abonēšanas maksas samaksu, SQUALIO ir tiesīgs pārtraukt pieeju Programmatūrai:

 • nomainot pieeju Programmatūrai uz lasīšanas (read-only) režīmu nākamo 10 (desmit) dienu periodam ar iespēju eksportēt Lietotāja datus, ja Abonēšanas maksa ir tikusi kavēta vairāk nekā 10 (desmit) dienas;

 • nomainot pieeju Programmatūrai uz lasīšanas (read- only) režīmu nākamajam 1 (vienam) mēnesim ar iespēju eksportēt Lietotāja datus, ja Abonēšanas maksa ir tikusi kavēta vairāk nekā 20 (divdesmit) dienas.

Ja pēc piekļuves Programmatūras lietošanai apturēšanas Lietotājs vēl joprojām nav apmaksājis Abonēšanas maksu, Līgums tiks uzskatīts par izbeigtu dienā, kad izbeigsies piekļuves apturēšanas periods, Lietotāja piekļuve Programmatūrai tiks slēgta un Lietotāja dati tiks saglabāti sistēmā labvēlības periodā - 1 (viens) mēnesis, izņemot, ja saskaņā ar SQUALIO Privātuma politiku ir noteikts cits periods.

Katra no Līguma pusēm būs tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, iesniedzot otrai pusei rakstisku paziņojumu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

Gadījumā, ja šis Līgums ir izbeigts:

 • tiesības, kuras viena puse piešķīrusi otrai pusei, nekavējoties tiks izbeigtas;

 • Lietotājam ir pienākums jebkurā gadījumā segs visas maksājumu saistības, kuras izriet no šī Līguma un ir izpildāmas, jo īpaši par piegādātajām Abonēšanas licencēm, kā arī nokārtot jebkādas citas Līgumā noteiktās saistības;

 • SQUALIO būs tiesīgs izdzēst Lietotāja datus no SQUALIO sistēmām ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā, izņemot ja piemērojamie likumi vai juridiskais process nosaka ierobežojumus, kas šādu rīcību kavē vai aizliedz.

Pēdējo reizi pārskatīts 2019. gada jūnijā